Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra

Full Version: Jak przechowywać lek TADALIS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze.  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Nie  przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.